Podstawowe dokumenty związane z rozwojem turystyki rowerowej w Małopolsce

Podstawowe dokumenty związane z rozwojem turystyki rowerowej w Małopolsce

Półka z teczkami
Poniżej zestawienie wytycznych/dokumentów/poradników dotyczących budowy tras rowerowych oraz turystyki rowerowej.
 1. Uchwała nr 1/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Budowy Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych, Biegowych oraz Narciarskich Tras Biegowych w Województwie Małopolskim.

Uchwała zawiera:

 • Koncepcję budowy zintegrowanej sieci tras w Małopolsce.
 • Podręcznik do projektowania tras rowerowych.
 1. UCHWAŁA NR 1525/20 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1612/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 
 2. Wytyczne bezpiecznego ruchu rowerowego wraz z Katalogiem przykładowych rozwiązań infrastruktury dla rowerzystów
  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wytyczne-bezpiecznego-ruchu-rowerowego.
 3. Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie systemu numeracji i zasad oznakowania krajowych i regionalnych tras rowerowych – plik PDF.
 4. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/454.
 5.  EuroVelo - Europejski Standard Certyfikacji dla europejskiej sieci szlaków rowerowych - PDF w języku polskim.
 6. Planowanie i promowanie rozwoju ruchu rowerowego - link do strony projektu Mobile2020.
 7. EU Cycling Strategy 2017 rhttps://ecf.com/eu_cycling_strategy.
 8. The European Cycle Route Network Eurovelo Studyhttp://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL-TRAN_ET(2012)474569.
 9. Jak zdobyć fundusze europejskie na inwestycje rowerowe. Przewodnik dla Polski po procesie programowania dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021 - 2027 - plik PDF.
 10. Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego RPO WM na lata 2014-2020: Liczba osób korzystających z tras rowerowych w regionie. Raport końcowy - plik PDF.
 11. Małopolskie Centrum Rozwoju Regionalnego: Badanie opinii mieszkańców Małopolski 2021. Edycja 13. 
 12. Studium wykonalności wspólnego systemu certyfikacji usług przyjaznych rowerzystom krajów Grupy Wyszehradzkiej, wypracowane w ramach projektu "Cyclists Welcome in V4" finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki - plik PDF.
 13. Przewodnik po najlepszych praktykach. Systemowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Ceri Woolsgrove i James Armstrong, 29 Stycznia 2020 r. Europejska Federacja Cyklistów (ECF) - plik PDF.
 14. Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów - wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu. Rekomendował: Minister Infrastruktury w dniu 19 września 2022 r. (DDP-4.0600.14.2022).
 • Część 1: Planowanie tras dla rowerów - plik PDF
 • Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów - plik PDF
 • Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach - plik PDF