Back

Projekt Strategi Rozwoju Województwa Małopolskiego 2030 gotowy

Projekt Strategi Rozwoju Województwa Małopolskiego 2030 gotowy

Projekt Strategi Rozwoju Województwa Małopolskiego 2030 gotowy
Po licznych spotkaniach zarządu województwa zarówno z mieszkańcami jak i samorządowcami, ujęto wszystkie pomysły w jednym dokumencie, tak żeby zaprezentować projekt Strategii i poddać go szerokim konsultacjom społecznym.

Dlaczego piszemy o tym w sekcji rowerowej? Ponieważ projekt Strategi wyznaczy również ramy Regionalnego Programu Operacyjnego po 2020 roku, a to głownie dzięki RPO powstała w latach poprzednich porządna rowerowa infrastruktura w Małopolsce.
 
Jak to wygląda w obecnie przejętym projekcie. Rowery są nadal ważna pozycją w "Kierunkach polityki rozwoju i działań", szczególnie w dziale "Turystyka, sport i przemysły czasu wolnego". Zakłada się, że "główne kierunki działań podejmowane w ramach kierunków polityki skierowane będą do turysty coraz bardziej mobilnego i aktywnego, poszukującego niebanalnych propozycji, zaspokajającego swoje pasje, zainteresowanego środowiskiem naturalnym i aktywnymi formami jego poznania.[...] Podejmowane działania koncentrować się będą na rozwijaniu oferty wykorzystującej potencjały miejsc o najcenniejszych walorach przyrodniczych, szczególnie związanej z rozwojem zintegrowanej sieci tras rowerowych, turystyki pieszej górskiej, narciarstwa, wspinaczki oraz turystyki wodnej."

Główne kierunki działań:
3.2.1. Rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej, w tym na potrzeby turystyki rowerowej, górskiej i wodnej.
3.2.2. Wsparcie infrastruktury towarzyszącej na szlakach rowerowych i górskich oraz trasach turystycznych.
3.2.3. Ujednolicenie zasad tworzenia i udostępniania szlaków rowerowych i turystycznych.
3.2.4. Stworzenie oferty specjalistycznej, opartej o turystykę aktywną oraz rozwój zainteresowań i umiejętności.
3.2.5. Wsparcie i rozwój miejsc aktywnego spędzania czasu (np. parki, kąpieliska, siłownie na wolnym powietrzu, skateparki, tory pumptrackowe, tężnie, punkty widokowe i biwakowe, miejsca obsługi turystów)

Ale rowery to nie tylko turystyka, ale też ważna gałąź zintegrowanego i zrównoważonego transportu. W tym segmencie dwa kółka mają być promowane jako alternatywne rozwiązania w transporcie i stanowić ważny aspekt dalszej rozbudowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych („Bike&Ride”), które wpłyną na zwiększenie mobilności mieszkańców. Głównym założeniem jest tu budowa dróg rowerowych oraz integracja ich z istniejącym systemem transportu publicznego. Dobrze skrojona sieć tras rowerowych wspierać będzie też politykę niskoemisyjnego transportu, jako narzędzia nie tylko poprawiającego walory rekreacyjne, ale aktywnego korzystania z tego środka transportu – przede wszystkim na krótkich odcinkach, jako formy dojazdu do pracy czy szkoły. 

Bardzo ważnym elementem w rozwoju i funkcjonowaniu sieci VeloMałopolska będą też kluczowe duże inwestycje drogowe oraz kolejowe o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Będą to m.in. Beskidzka Droga Integracyjna i droga ruchu przyspieszonego Brzesko - Nowy Sącz - granica państwa (dzięki jej budowie ruszyć będzie mogła też budowa brakujących odcinków VeloDunajec / VeloNatura wzdłuż jeziora Rożnowskiego i Czchowskiego), nowa linii kolejowej Podłęże - Piekiełko wraz z modernizacją odcinka Chabówka - Nowy Sącz (zapewnoi wygodne i docelowe skomunikowanie Krakowa z trasami rowerowymi na Podhalu i Beskidach), trasa ekspresowa S7 (przecinająca się z trasami EV11, VeloJura czy szlaku rowerowym wzdłuż Dłubni). 

Projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” jest już dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, gdzie uruchomiony został specjalny formularz do zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentu należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza, w terminie od 25 września do 31 grudnia 2019 r. Więcej informacji znajdziecie tutaj

Równolegle ze zbieraniem uwag do projektu Strategii rusza nabór do Banku Projektów Ponadlokalnych, w ramach którego szukamy pomysłów na partnerskie i ponadlokalne projekty, które swoim zasięgiem wykraczają poza granicę jednej gminy i będą angażować wielu partnerów. Bank Projektów Ponadlokalnych służy rozpoznaniu potrzeb rozwojowych w regionie i w oparciu o nie sformułowaniu skutecznej interwencji publicznej, która zostanie ujęta w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.