Usługi turystyczne

Usługi turystyczne

Marszałek Województwa Małopolskiego w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 238) oraz ustawę z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2361 z późn. zm.) realizuje następujące zadania:

  • wydaje decyzje o zaszeregowaniu, zmianie i  potwierdzeniu zaszeregowania obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii (kategoryzacja obiektów hotelarskich);
  • wydaje zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych;
  • wydaje zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich;
  • przeprowadza egzaminy dla kandydatów na przewodników górskich oraz egzaminy z języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;
  • nadaje uprawnienia przewodnika górskiego;
  • wydaje legitymacje i identyfikatory dla przewodników górskich;
  • wydaje duplikaty legitymacji dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

PUNKTY KONSULTACYJNE (prowadzone przez Zespół ds. Usług Turystycznych w Departamencie Turystyki i Sportu, ul. Racławicka 56 w Krakowie) dla:

  1. ORGANIZATORÓW TURYSTYKI I PRZEDSIĘBIORCÓW UŁATWIAJĄCYCH NABYWANIE POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH - tel.: (12) 37-96-028 lub 029, pok. nr 207
  2. OBIEKTÓW HOTELARSKICH - tel.: (12) 37-96-030, 031, 032, 006, pok. nr 203 i 204
  3. PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH: szkolenia, egzaminy dla przewodników górskich, nadawanie uprawnień, legitymacje, identyfikatory dla przewodników górskich - tel.: (12) 37-96-035, pok. nr 207

e-mail: uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl

 

Rejestr Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych